• Warto zabrać głos

  Organizacje mogą mieć wpływ na to według jakich kryteriów dystrybuowane są środki unijne przeznaczane na interwencje na rynku pracy. Zaangażowanie w proces konsultacji przynosi konkretne rezultaty.

  W konsultacjach warto się inspirować już istniejącymi zapisami w dokumentacji RPO.

 • Przykłady zapisów w dokumentacji RPO

  ułatwiające organizacjom aplikowanie o środki

  Współpraca

  trójsektorowa

  Klauzule

  społeczne

  Zlecanie

  zadań organizacjom

  Partnerstwo

  z organizacjami

  Beneficjent

  organizacja pozarządowa

  Sieciowanie

  podmiotów es

 • Współpraca trójsektorowa

  RPO Lubuskie 2020

  Podziałanie 7.4.2 (CT9)

  Kryterium premiujące:
  Projekt realizowany jest w partnerstwie trójsektorowym (jednostka publiczna, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo).

  RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Podziałanie 11.2.3 (CT9)

  Kryterium premiujące:

  Projekt realizowany jest w partnerstwie, obejmującym co najmniej po jednym podmiocie z każdej grupy: 1. podmioty publiczne pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy 2. podmioty niepubliczne pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy 3.przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa społeczne.

  RPO Województwa Dolnośląskiego,

  Działania 8.4 (CT9)

  Kryterium premiujące:

  Czy projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa publiczno-społecznego-prywatnego?

  RPO Województwa Opolskiego

  Działanie 8.1.

  Kryterium merytoryczne szczegółowe:
  Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym o charakterze podmiotowym tj. sektory: - społeczny, prywatny, publiczny/rząd i samorząd/partnerstwo samorządów różnych szczebli, - przedmiotowy – sektory różnych polityk publicznych, partnerstwo sieciowe tj. podmiotów tożsamych ze względu na rodzaj ich działalności.

 • Klauzule społeczne

  RPO Województwa Dolnośląskiego

  Działania 9.4 – nabór w trybie pozakonkursowym (CT9)

  Kryterium stosowania klauzul społecznych.

 • Zlecanie zadań organizacjom

  RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

  Poddziałanie 9.4.1.

  Kryterium dostępu B.1.15
  W przypadku zlecania zadań lub usług w ramach projektu minimum 20% ich wartości winna być zlecana podmiotom ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych Ustawą z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

 • Partnerstwo z NGO

  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

  Poddziałanie 6.3.2 (CT8)

  Kryterium premiujące:

  Projekt realizowany w partnerstwie z NGO lub JST lub instytucją rynku pracy.

  RPO Województwa Podkarpackiego

  Działanie 8.3 (CT9)

  Kryterium premiujące:

  Wsparcie w ramach projektu jest realizowane przez podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie z podmiotem/ami ekonomii społecznej.

  RPO Lubuskie 2020

  Działanie7.1 3 (CT9)  

  Kryterium premiujące:

  Projekt realizowany jest we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani w lokalnych diagnozach społecznych/strategiach.

  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

  Poddziałanie 7.1.1. (CT9)

  Kryterium dostępu - partnerstwa (typ 1, 2, 3):

  Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego oraz podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającymi w obszarze włączenia społecznego, posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

 • Beneficjent: NGO

  PRO Warmińsko - Mazurskiego

  Poddziałanie 11.2.3 (CT9)

  Kryterium premiujące:
  Wnioskodawca jest podmiotem ekonomii społecznej.

  RPO Województwa Podkarpackiego

  Oś tematyczna VII: Integracja społeczna (CT9)

  Dobra praktyka wiąże się z przyjętym katalogiem beneficjentów określonym w SZOOP dla całej osi VII.