• Jak skonstruowany jest system konsultacji w RPO?

  Komitet Monitorujący

  To niezależne organy pełniące funkcje doradczo-opiniodawcze. W ich skład wchodzą przedstawiciele rządu (samorządu) oraz przedstawiciele partnerów spoza administracji m. in, organizacji pozarządowych. Komitety Monitorujące odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych. Ich działalność jest niezbędna dla zapobiegania jednostronnym ocenom, wypracowywania obiektywnych kryteriów i sposobów realizacji programów, a także dla podejmowania decyzji o kierunkach tej realizacji. Komitety monitorujące zostały już powołane i działają w każdym województwie.

  Grupa Robocza

  Członkowie Komitetów Monitorujących mają prawo do wnioskowania o powołanie grup roboczych dedykowanych wybranym kwestiom związanym z realizacją danego programu operacyjnego, a także monitorowaniu działań o charakterze horyzontalnym.

  W ich skład wchodzą m. in. przedstawiciele III sektora. Spotkania grup roboczych to przestrzeń do dyskusji nad rozwiązaniami prezentowanymi potem oficjalnie na posiedzeniach Komitetów Monitorujących.

  Obserwator/Ekspert

  Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetów Monitorujących w charakterze obserwatorów. Mają prawo zabierania głosu oraz wyrażania opinii w sprawach będących przedmiotem obrad. Nie przysługuje im jednak prawo do głosowania.

  Obywatel

  Każdy obywatel, a szczególnie osoba działająca w III sektorze możesz aktywnie wspierać członków Komitetów Monitorujących, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym reprezentujących obszar w którym się specjalizujesz lub z zakresie którego zauważasz potrzebę interwencji.