• Rekomendacje dla NGO

  w zakresie aktywnego włączania się w działania rzecznicze w ramach RPO.

   

  System wdrażania w Polsce Funduszy Europejskich daje organizacjom pozarządowym szerokie możliwości włączania się w działania rzecznicze i tym samym podejmowania prób wpływania na jego funkcjonowanie. To z kolei może mieć znaczący wpływ na realizację celów poszczególnych NGO związanych z wprowadzaniem pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych.

 • Bądź w kontakcie

  z przedstawicielami III sektora zasiadającymi w Komitecie Monitorującym w twoim regionie. Monitoruj podejmowane przez nich działań i inicjatyw.

  Wspieraj

  pozarządowych członków KM m.in. poprzez opiniowanie przekazywanych przez nich materiałów.

  Poinformuj

  członków Komitetów Monitorujących o niepokojących sytuacjach np. w zakresie realizacji polityk horyzontalnych czy zapisów dokumentacji konkursowych. Wskaż im obszary, które powinny stać się przedmiotem zainteresowania KM.

  Angażuj

  pozarządowych członków Komitetów Monitorujących w inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym (np. konferencje, spotkania grup roboczych, panele eksperckie itp.).

  Zgłaszaj

  do sekretariatu Komitetu Monitorującego w Twoim regionie istotne postulaty środowiska pozarządowego w obszarze wdrażania Funduszy Europejskich.

  Weź udział

  w pracach KM w roli obserwatora lub eksperta. Aktywne włączanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych we wdrażanie Funduszy Europejskich ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia interesów III sektora w tym procesie.